הצהרת הון

הצהרת הון הינה כלי המשמש את רשויות המס לבחון את הקשר בין הכנסותיך בשנים הרלוונטיות לבין גידול או קיטון בנכסים ובהתחייבויות שלך במהלך אותם שנים.

בהצהרת הון הינך נדרש להצהיר על כל הנכסים וההתחייבויות שלך לנקודת זמן ספציפית.

לאחר הגשת הצהרת ההון רשויות המס יבחנו את הגידול בהון בין ההצהרה הנוכחית לבין ההצהרה הקודמת ובמידה וישנו גידול בהון שאינו מוסבר, עלול פקיד השומה להגיש דרישה לתשלום מס על הפרשים אלה.

מי נדרש להגיש הצהרת הון? ומתי?
עצמאי, בעל מניות ובמקרים מסוימים גם שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות, נדרשים בהגשת הצהרת הון לשלטונות המס.

בדרך כלל נהוג לשלוח דרישה להצהרת הון בסוף שנת המס הראשונה לפתיחת התיק במס הכנסה.

הדרישה להצהרות הון הבאות הינה לאחר מספר שנים ומשתנה מנישום לנישום.

משרדינו בעל ניסיון רב בהכנת הצהרות הון ונוהג לבדוק באופן יסודי כל הפרש הון בלתי מוסבר, בטרם מוגש הדו"ח, על מנת להימנע מחיובים מיותרים ובלתי מוצדקים של תשלומי מס למוסדות.